Valdrisar døde/gravlagde i andre deler av Noreg ikr. 1880-1930

People from Valdres dead/buried in other parts of Norway abt. 1880-1930

When browsing the scanned Churchbooks in Digitalarkivet, you will observe that the coloumn "Fødested" (Birthplace) in connections to death/funeral is not mentioned in the preprinted protocols before abt 1880. Protocols before this time  contained one coloumn for "place of residence".

The criteria to occupy a place in the table is that the place name of "Fødested" is inside the borders of the Valdres region.

I have not made so strong limits as TF, who wants an attestation that the person in question is "conceived, made and born" inside their area.

Click here to find main table of the search

When more 'Fylker' are registered, it might be possible to look at patterns, and lok how it correlates to the lists of 'out-migration', 'marriages in other districts' and census info. For a few areas, people from other regions are 'counted' - this might show some patterns.

Below you will find a lists of  areas - point and click on the "Fylke" you want the list from

Of course you will find names, dates or places not correctly transcribed, but you might go directly to the page in question and read by yourself. Everybody makes mistakes, and I make a lot of them .... If you find SYSTEMATIC errors, give me a hint, RANDOM errors you better put correct in your own material !

The lists can be imported to a majority of spreadsheets

Feltetet "Fødestad" kjem ikkje inn som eige kolonne i dødsfall/gravferdslistene i kyrkjebøkene før heilt på slutten av 1870-åra.  - Tidlegare er berre 'opphaldstad' registrert

Namna som er tekne med i tabellane er berre dei som har "Fødestad" innan Valdres.

 

Sidan ein finn mange som har fått 'Valdres' eller 'Valders' nedskrive som fødestad, er det ikkje lett å laga ein god innflyttarstatistikk om kvar folka kjem frå i bygdene våre, sjølvom sume namn gjev ein peikepinn om kvar voggene i si tid stod.

Når ein får gått gjennom fleire område, er det lettare å sjå mønster i kvar folk flytta gjennom åra, ikkje minst når ein ser dette saman med utflyttingslister og giftarmål i andre regionar. For nokre fylke er det gjort ei 'grovteljing' av folk frå andre regionar. Dette kan vera interessant for flyttemynsteret.

Nedanfor finn du ei liste med fylkesnamn - peik og klikk på det fylket du vil sjå lista frå !

Du vil sjølvsagt finna utgløymingar, feilskrivne namn, datoar og stader - Alle gjer feil, og eg er ein meister i å laga mange !! - Dersom du finn SYSTEMATISKE feil, gi meg melding om dette - TILFELDIGE feil må du sjølv ta ansvar for å gjera rett i ditt eige material.

Listematerialet kan overførast til dei fleste rekneark

Fylke Tal registreringar
Oppland utan Valdres 730
Hedmark 155
Akershus 68
Kristiania 261
Østfold 15
Buskerud 243
Vestfold 46
Telemark 26
Agderfylka 21
Rogaland 12
Hordaland/Bergen 67
Sogn og Fjordane 39
Møre og Romsdal 26
Trøndelagsfylka 18
Nordland 25
Troms og Finnmark 12
SUM 1764

 

OPPLAND - HEDMARK - KRISTIANIA/OSLO - BUSKERUD - AKERSHUS - ØSTFOLD - VESTFOLD - TELEMARK - AUST- og VEST AGDER, ROGALAND

HORDALAND & BERGEN - SOGN og FJORDANE ..-.. MØRE og ROMSDAL - SØR- & NORD TRØNDELAG - NORDLAND - TROMS & FINNMARK